Eshtë 69 Vjece Dhe Nuk Ka Asnjë Rrudhë Në Fytyrë : Ja Se Cfarë Përdor Gjithmonë Para Gjumit Tefta Radi E Dinit?

Sekreti i vjetër” vetëm me të verdhë veze, për një fytyrë të re. Ga zetarja dhe sp ikerja e njohur tregon si kuj deset për lë kurën. E nd ërsa vitet ka lojnë dhe koha bën të vetën ajo va zhdon të mb e tet një nga fi gurat më të d ashura për pu blikun shqiptar.

Tefta Radi tregon disa de taje për pr eferencat e saj në ku zh i në, re cetën e parë të ga tuar nga du art e saj, pj a t at ku shp a l os ta lentin me aq shumë da sh u ri dhe s ekretet që e bëjnë një am vi stë të shkëlqyer.

Ajo tregon gjithashtu s ekretin që fshihet pas pamjes së saj vajzërore, p avarësisht viteve që mb a rt mbi su pe. Pr ej shume vitesh në p ension, por jo e pa pu në siç thotë, ajo vazhdon të ketë një je të pr ofesionale ak ti ve. Koha bën të veten, por disa ku jtime mbeten po aty.